1,8 kg Spinat
100g Radis
1,162 kg Salat
127g Rauke
______________
8326g